Suomi

Tietosuojakäytäntö

Tämä tietosuojakäytäntö koskee PAREXEL Internationalin kehittämää ja ylläpitämää tutkimuksen PROTECT verkkosivustoa. Käyttäjän pitää lukea tämä tietosuojakäytäntö huolellisesti ja kokonaan. Tässä tietosuojakäytännössä kuvataan, mitä tietoja keräämme käyttäjistä ja miten pidämme käyttäjien henkilötiedot turvassa ja salassa.

PAREXEL ymmärtää, että yksityisyys on tärkeää käyttäjille. Tutkimuksen PROTECT verkkosivustosta keräämiämme käyttäjiä koskevia tietoja ylläpidetään ja käytetään tämän tietosuojakäytännön ja soveltuvien lakien, sääntöjen ja määräysten mukaisesti.

Kun käyttäjä antaa meille henkilötietonsa (määritellään jäljempänä), mukaan lukien henkilökohtaiset terveystiedot (määritellään jäljempänä), käyttäjä sallii kaikkien annettujen tietojen keruun ja käytön edellä esitetyissä tarkoituksissa ja tämän tietosuojakäytännön mukaisesti.

Viittaus ”PAREXELIIN” tarkoittaa PAREXEL International Corporationia, mukaan lukien kaikki yritykset, jotka ovat PAREXEL International Corporationin hallinnassa (esim. PAREXEL International Corporationin tytäryhtiöt). PAREXEL voi paljastaa tiedot tytäryhtiöilleen, ja näitä tietoja suojataan tämän tietosuojakäytännön ehtojen mukaisesti.

KERÄÄMÄMME TIEDOT

Jos käyttäjä käyttää tätä verkkosivustoa täyttämättä kyselyä, keräämämme tiedot ovat evästeiden (määritellään jäljempänä) tai verkkolokien (määritellään jäljempänä) tai IP-osoitteen (määritellään jäljempänä) kautta kerättyjä tietoja.

HENKILÖTIEDOT

Kyselyn kautta kerättävät henkilötiedot ovat tietoja, joiden perusteella voidaan jäljittää käyttäjän henkilöllisyys. Henkilökohtaiset terveystiedot ovat henkilötietojen ja tunnettujen terveyteen liittyvien tietojen yhdistelmä. Jos esimerkiksi käyttäjä on merkinnyt, että hänellä on tietty sairaus tai tautitila, näistä tiedoista tulee henkilökohtaisia terveystietoja, kun ne yhdistetään käyttäjän nimeen. Henkilötietoja ovat esimerkiksi käyttäjän nimi, kotiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, sosiaaliturvatunnus, syntymäaika ja muut tiedot, jotka liittyvät näihin henkilön tunnistamisen mahdollistaviin tietoihin.

Keräämme henkilötietoja, mukaan lukien henkilökohtaiset terveystiedot, tutkimuksen PROTECT verkkosivustossa ainoastaan, jos käyttäjä on antanut siihen suostumuksensa.

Käytämme käyttäjän antamia henkilötietoja ja henkilökohtaisia terveystietoja sen määrittämiseen, onko hän sopiva osallistumaan tutkimukseen. Käyttäjä on vastuussa PAREXELille antamiensa henkilötietojen ja henkilökohtaisten terveystietojen paikkansapitävyydestä. Virheelliset tiedot haittaavat kykyämme selvittää asianmukaisesti, voiko käyttäjä osallistua tutkimukseen PROTECT.

Vaikka tiettyjä tutkimuksen PROTECT verkkosivuja voi katsella antamatta henkilötietoja, henkilötiedot on annettava, jotta käyttäjän soveltuvuus kliiniseen tutkimukseen osallistumista varten voidaan määrittää.

EVÄSTEET

Keräämme käyttäjän verkkosivuston käyttöön liittyviä perustietoja evästeiden avulla. Eväste on pieni tiedosto, jonka palvelimemme lähettää käyttäjän verkkoselaimeen, kun käyttäjä avaa tutkimuksen PROTECT verkkosivuston. PAREXEL määrittää jokaiselle tutkimuksen PROTECT verkkosivuston avaavalle tietokoneelle oman yksilöllisen evästeen. Evästeisiin voidaan tallentaa monenlaisia tietoja. Evästeitä voidaan käyttää analysoimaan tutkimuksen PROTECT verkkosivuston käyttöä tai rajoittamaan alaikäisten verkkosivuston käyttöä. Emme yhdistä evästeistä saatuja perustietoja henkilötietoihin ilman käyttäjän antamaa lupaa emmekä käytä evästeitä käyttäjää koskevien henkilökohtaisten terveystietojen keräämiseen.

Useimmat selainohjelmistot voi asettaa hylkäämään kaikki evästeet. On kuitenkin huomattava, että tietyt tutkimuksen PROTECT verkkosivuston osat eivät välttämättä toimi kunnolla, jos sivuston evästeet hylätään.

IP-OSOITTEET

Voimme myös saada IP-osoitetietoja verkkosivustomme normaalin toiminnan yhteydessä. IP-osoite on numero, jonka internetpalveluntarjoaja määrittää käyttäjille, jotta käyttäjät voivat käyttää internetiä. Vaikka saammekin IP-osoitetietoja, emme käytä niitä käyttäjien henkilöllisyyden tunnistamiseen emmekä paljasta niitä muille.

VERKKOLOKIT

PAREXEL käyttää tavanomaisia verkkolokeja, joihin kirjataan käyttäjän tutkimuksen PROTECT verkkosivustossa käymiseen liittyviä perustietoja, kuten käynnin päivämäärä ja kellonaika, ne tutkimuksen PROTECT verkkosivuston osat, joita käyttäjä katseli käynnin aikana, sekä käyttäjän internetpalveluntarjoajan verkkotunnus.

Emme tavallisesti pyri tunnistamaan henkilöitä verkkolokien avulla. Voimme kuitenkin käyttää verkkolokeja sellaisen henkilön tunnistamiseen, jonka epäilemme yrittäneen vahingoittaa tutkimuksen PROTECT verkkosivustoa tai käyttää sitä luvattomalla tavalla. Voimme luovuttaa verkkolokiemme tiedot lainvalvontaviranomaisille, jos uskomme, että sivustossamme on tapahtunut jokin tietokoneiden tietoturvaa koskeva tai vastaavien lakien rikkomus. Lisäksi voimme paljastaa verkkolokimme (jotka eivät sisällä mitään henkilötietoja) kumppaneille muun muassa voidaksemme auttaa heitä parantamaan kliinisiä tutkimuksia koskevien verkkosivustojensa suunnittelua.

GOOGLE ANALYTICS

Tämä verkkosivusto käyttää Google Analytics -palvelua, joka on Google, Inc:n (”Google”) tuottama verkon analyysipalvelu. Google Analyticsin ja evästeiden avulla verkkotiimi analysoi, miten käyttäjät käyttävät sivustoamme. Google lähettää ja tallentaa oman tietosuojakäytäntönsä mukaisesti tiedot, jotka on saatu käyttäjän verkkosivuston käyttöä koskevien evästeiden kautta (mm. käyttäjän IP-osoite). Googlen tietosuojakäytäntö on luettavissa seuraavasta osoitteesta:

http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html

Käyttäjä voi kieltäytyä käyttämästä evästeitä valitsemalla vastaavat asetukset selaimessaan. Jos evästeiden käyttö estetään, käyttäjä ei välttämättä kuitenkaan pysty käyttämään kaikkia tämän verkkosivuston toimintoja. Tätä verkkosivustoa käyttämällä käyttäjä suostuu siihen, että Google käsittelee hänen tietojaan edellä esitetyllä tavalla ja edellä kuvatuissa tarkoituksissa.

KOOSTETIEDOT

Yhdistämme käyttäjän antamat tiedot muiden tutkimuksen PROTECT verkkosivustossa vierailevien henkilöiden tietoihin, jotta voimme luoda koostetietoja, joissa ei ole henkilöiden tunnistamista mahdollistavia tietoja. Paljastamme nämä koostetiedot tutkimuksen PROTECT rahoittajalle ja/tai tutkimuskonsulteille. Analysoimme nämä koostetiedot säännöllisesti ja käytämme tietojen perusteella oppimaamme tutkimuksen PROTECT verkkosivuston parantamiseen. Lisäksi voimme paljastaa nämä koostetiedot kumppaneillemme, jotta voimme auttaa heitä parantamaan kliinisiä tutkimuksia koskevien verkkosivustojensa suunnittelua.

LAPSET

Olemme sitoutuneet suojaamaan lasten tietosuojaa. PAREXELin ja sen minkään palvelujen tarkoituksena ei ole houkutella alle 13-vuotiaita lapsia käyttäjikseen. Emme kerää henkilötietoja yhdeltäkään henkilöltä, jonka tiedämme olevan alle 13-vuotias.

TIETOJEN SUOJAUS

Suojaamme henkilötiedot ja henkilökohtaiset terveystiedot luvattomalta tai laittomalta käsittelyltä ja/tai vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, muuttumiselta, paljastumiselta tai käytöltä teknisin, fyysisin ja organisaatiotason toimenpitein.

KÄYTTÖ JA PALJASTAMINEN

Emme käytä tai paljasta tutkimuksen PROTECT verkkosivuston käyttäjien henkilötietoja tai henkilökohtaisia terveystietoja missään muussa kuin tässä tietosuojakäytännössä kuvatussa tarkoituksessa. Jos nämä käyttötavat muuttuvat, päivitämme tutkimuksen PROTECT verkkosivuston tietosuojakäytännön vastaavasti. Käytämme ja paljastamme käyttäjiltä saatuja tietoja vain seuraavilla tavoilla:

  • TUTKIMUKSEEN OSALLISTUJIEN SUOSITTELUA JA/TAI ALUSTAVAA SOVELTUVUUTTA KOSKEVA VIESTINTÄ
    PAREXEL käyttää käyttäjän henkilötietoja, jotta se voi selvittää alustavasti kliinisen tutkimuskeskuksen kanssa, onko käyttäjä mahdollisesti sopiva osallistumaan tutkimukseen PROTECT.
  • TIETOJEN PALJASTAMINEN TUTKIMUSKESKUKSILLE
    Voimme välittää henkilötietoja ja henkilökohtaisia terveystietoja tutkimuksen PROTECT tutkimuskeskukselle, joka vastaa kyseessä olevan kliinisen tutkimuksen suorittamisesta.
  • EDUSTAJAT JA PALVELUNTARJOAJAT
    Joskus palkkaamme muita yrityksiä ja henkilöitä suorittamaan tehtäviä puolestamme. He voivat tarvita käyttäjän henkilötietoja omien tehtäviensä hoitamisessa.

TIETOJEN PALJASTAMINEN ULKOPUOLISILLE TAHOILLE

Saatamme joutua paljastamaan henkilötietoja ja henkilökohtaisia terveystietoja jonkin lain tai määräyksen tai etsintäluvan, haasteen tai oikeuden määräyksen vuoksi. Jos laki velvoittaa meitä paljastamaan käyttäjän henkilötiedot tai henkilökohtaiset terveystiedot ulkopuoliselle taholle, yritämme ilmoittaa asiasta käyttäjälle, ellei tällainen ilmoittaminen ole jonkin lain tai oikeuden määräyksen vastaista. Tietojen paljastus voi olla asianmukaista myös laillisten oikeuksiemme suojaamiseksi, tutkimuksen PROTECT verkkosivuston turvallisuuden tai eheyden takaamiseksi, mahdollisiin vastuisiin varautumiseksi tai hätätilanteissa, jos jonkin henkilön fyysisen turvallisuuden uskotaan olevan vaarassa. Tämäntyyppiset tietojen paljastukset ovat epätodennäköisiä, mutta ne ovat silti mahdollisia.

LINKIT MUIHIN VERKKOSIVUSTOIHIN

Tutkimuksen PROTECT verkkosivusto voi sisältää linkkejä muihin verkkosivustoihin. Ilmoitamme tästä käyttäjille tuomalla näyttöön ponnahdusikkunan, jossa on ilmoitus toiseen verkkosivustoon ohjaamisesta. On muistettava, että käyttäjän käydessä muiden tahojen hallinnoimissa verkkosivustoissa, joko verkkosivustossamme olevien linkkien kautta tai muulla tavoin, emme pysty määräämään, mitä kyseisissä muissa verkkosivustoissa tapahtuu. Käyttäjien pitää aina tarkistaa kunkin avaamansa verkkosivuston tietosuojakäytäntö, jotta he tietävät, miten kyseisen verkkosivuston hallinnoija kerää tietoa käyttäjiltä ja mitä kyseisen verkkosivuston hallinnoija tekee kerätyillä tiedoilla.

INTERNETISSÄ TIETOJEN SIIRTÄMISEEN LIITTYVÄT RISKIT

Ymmärrämme, ettei yksikään internetissä tapahtuva tiedonsiirto ole koskaan täysin turvallinen tai virheetön. Käyttäjän on itse varmistettava, että hänen käyttämänsä tietokone on suojattu ja turvattu riittävän hyvin haittaohjelmia, troijalaisia, tietokoneviruksia ja ns. matoja vastaan. Jos tietokoneen tietoturvaa ei ole varmistettu riittävin toimin, vaarana on, että käyttäjän antamat tiedot voivat paljastua valtuuttamattomille ulkopuolisille tahoille. Vaikka PAREXEL pyrkii suojaamaan käyttäjän henkilötiedot ja henkilökohtaiset terveystiedot, aina on olemassa vaara siitä, että valtuuttamaton ulkopuolinen taho saattaa onnistua kiertämään tietoturvajärjestelmämme tai että käyttäjän internetin kautta lähettämät tiedot saatetaan siepata.

MUUTOSILMOITUS

Tietosuojalakien ja -määräysten kehittyessä tätä tietosuojakäytäntöä voi olla tarpeen korjata tai päivittää ilman ennakkoilmoitusta. Käyttäjä voi selvittää, onko tätä tietosuojakäytäntöä korjattu edellisen sivustossa käynnin jälkeen, tarkistamalla tämän sivun lopussa olevan ”viimeksi päivitetty” -selitteen. Kun käyttäjä käyttää verkkosivustoamme, tämä tarkoittaa, että käyttäjä hyväksyy korjatun tietosuojakäytännön ehdot. Tästä syystä käyttäjän pitää tarkistaa tietosuojakäytäntö säännöllisesti, jotta hän voi olla varma sen ehtojen sisällöstä. Käyttäjän kannattaa tulostaa, tallentaa ja säilyttää tietosuojakäytännön kopio (ja sen mahdollinen korjattu versio) omaa arkistointia varten.

KÄYTTÖOIKEUDET

PAREXEL antaa käyttäjälle kohtuullisen pääsyn ylläpitämiinsä käyttäjää koskeviin henkilötietoihin ja henkilökohtaisiin terveystietoihin. Käyttäjälle annetaan kohtuullinen mahdollisuus korjata, muuttaa tai poistaa paikkansapitämättömiä tietoja mahdollisten lain asettamien vaatimusten mukaisesti. Käyttäjä voi tehdä tämän ottamalla meihin yhteyden alla TIETOSUOJAA KOSKEVAT TIEDUSTELUT -kohdassa kuvatulla tavalla.

HENKILÖTIETOJEN JA HENKILÖKOHTAISTEN TERVEYSTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

Säilytämme henkilötietoja ja henkilökohtaisia terveystietoja vain niin pitkään, kuin soveltuva laki tai soveltuvat lait sitä edellyttävät tai niin pitkään, kuin tietojenkeräyksen alkuperäinen tarkoitus tai tarkoitukset sitä edellyttävät. Hävitämme henkilötiedot ja henkilökohtaiset terveystiedot, kun niitä ei enää tarvita. Nämä tiedot hävitetään joka tapauksessa soveltuvan lain määrittämän enimmäissäilytysajan täyttyessä.

TIETOSUOJAA KOSKEVAT TIEDUSTELUT: Kaikki tätä tietosuojakäytäntöä tai käytäntöjämme koskevat kysymykset tai kommentit on lähetettävä seuraavaan osoitteeseen:

PAREXEL International
195 West Street
Waltham, MA 02451
Yhdysvallat
Shireen.Ghawri@parexel.com

OIKEUKSIEN PIDÄTYS:

PAREXEL pidättää itsellään oikeuden paljastaa yksittäisen henkilön tietoja lain edellyttämällä tavalla tai jos viranomaistahot pyytävät näitä tietoja asianmukaisin valtuuksin.

OLETKO VALMIS ALOITTAMAAN?

ETSI TUTKIMUSKLINIKKA